Aby zrozumieć skomplikowane zagadnienie wolności, w latach 2010 – 2014 przeprowadziłam ankiety w Polsce: w Przysusze, w okolicznych wsiach i w Warszawie we Francji:

  • w mieście Die, we wsiach departamentu Drôme i w Paryżu.
  • w mieście Przysucha, we wsiach okolicznych i w Warszawie. 

Spotkane osoby prosiłam, by odpowiedziały na pytanie o ich osobistą wolność i zniewolenie. By mieć prawo do publikacji otrzymanych wypowiedzi, w ramach mej artystycznej działalności, prosiłam rozmówców o zgodę na ujawnienie nazwiska i na uzupełnienie wypowiedzi fotografią jego osoby wykonaną przeze mnie, w kontekście wspólnie z nią uzgodnionym.

Otrzymane odpowiedzi i wykonane przeze mnie fotografie autorów są wykorzystane do przygotowania kart tej gry, która powstała w 2016 w ramach francuskiego stowarzyszenia «Art et Montagne» (Sztuka i góry).

Korektę wersji polskiej przeprowadziła Joanna Raduj.  

 Dzięki subwencji Regionu Auvergne-Rhone-Alpes Stowarzyszenie Art et Momtagne wydrukowało po francusku i rozprowadza 100 kompletów kart do gry «Przestrzeń wspólnej wolności». Tytuł francuski – «L’espace de liberté commun».              

                                                                                                   Elżbieta Cieślar

GRA «O WSPÓLNĄ WOLNOŚĆ»

CEL GRY: stworzyć przestrzeń wspólnej wolności – rozmawiając, dyskutując, pytając, broniąc swych przekonań.

UWAGA!

Celem gry nie jest wygrana indywidualna gracza, tylko wspólnoty. Wymaga to zatem od każdego gracza uszanowania i zrozumienia innych poglądów niż własne i znalezienia kompromisu, który byłby do zaakceptowania przez wszystkich.

(Link do przykładowych kart – zobacz stronę…)

Zawartość: 161 kart podzielonych na 7 tematów, po 21 kart w każdym: «Moja wolność», «Społeczeństwo», «Zniewolenie?», «Sposoby i środki», «Jest wolność?», «Wartości», «Symbole i marzenia» + zawierający 14 kart stos «Jokerów».

(Karty jokerów są używane, gdy gra jedna tylko grupa graczy. Jeśli żadna z otrzymanych kart nie odpowiada graczowi, ma on prawo do podmienienia jednej z nich biorąc w jej miejsce jokera.)

-Buława zabierania głosu – Reguły gry – Czas gry: około 2 godzin.

-Liczba graczy: od 4 do 35 -Wiek graczy: od 14 do 100 lat

Przygotowanie wstępne dla kilku grup graczy

Gracze dzielą się na grupy liczące nie więcej niż siedem osób i zajmują miejsca wokół stołów – każda grupa przy swoim. Każda grupa wybiera swego moderatora. Otrzymuje on buławę zabierania głosu i przekazuje ją grającym, według kolejności zgłoszeń.

Każda z grup rozgrywa z osobna wszystkie siedem tematów, biorąc do gry kolejno karty z 7 stosów. W tym celu grupy grają równocześnie, wymieniając między sobą stosy już przez siebie rozegrane.

Przebieg gry dla jednej tylko grupy graczy

Gra przebiega w ten sam sposób jak w przedstawionym powyżej przebiegu gry dla wielu grup. Jedynie kończy się ona już po 3 punkcie. Gracze wybierają moderatora. Grupa, w wybranej przez siebie kolejności, rozgrywa wszystkie siedem tematów. Głosując, wybiera ona jedną tylko kartę w każdej z siedmiu partii gry.

REGUŁY GRY

1-Pierwsze rozdanie

Każda z grup graczy (lub też jedna tylko grupa) wybiera jeden ze stosów kart tematycznych i rozdaje swym członkom po 3 karty. Kładzie się je na stole tak, by wszyscy mogli się zapoznać z ich treścią. Każdy z graczy odczytuje swojej grupie na głos teksty otrzymanych kart i proponuje jedną z nich do przestrzeni «wspólnej wolności » tej grupy.

Uzasadnia on swój wybór tak, by przekonać pozostałych graczy. Jeśli inni gracze nie są przekonani do jego wyboru i chcą

przedstawić własne zdanie, podnoszą rękę i po otrzymaniu buławy mogą się wypowiedzieć.

Gdy już wszyscy gracze wybrali swoje karty do przestrzeni wspólnej wolności, podejmują oni dyskusję nad powstałym zbiorem kart, porównując je ze sobą. Celem tej dyskusji jest wyłonienie karty najlepiej przedstawiającej wspólne zdanie o jednym z licznych aspektów wolności. Na końcu tej wymiany poglądów na środku stołu znajduje się tyle kart, ile grających osób.

2-Pierwsze głosowanie

W każdej grupie następuje wybór przez wszystkich jej graczy jednej tylko karty do «przestrzeni wspólnej wolności» tej grupy, dla pierwszego rozgrywanego tematu.

Nad wyborem tej karty uczestnicy głosują przez podniesienie ręki. Karta, która osiągnęła największą liczbę głosów pozostaje na środku stołu. Pozostałe karty, zebrane w stos, przekazane są następnej grupie do rozgrywki.

3-Ciąg dalszy gry

W ten sam sposób, co przy pierwszym rozdaniu, gracze rozgrywają w swych grupach kolejne partie tematów z pozostałych 6 stosów. Po dyskusji, głosując, wybierają jedną kartę dla każdego tematu, najlepiej przedstawiającą ich wspólne zdanie o tym aspekcie wolności. Wybrane w głosowaniu karty dołączane są do przestrzeni wspólnej wolności każdej z grup.

(Jeśli jest tylko jedna grupa graczy – cel gry jest osiągnięty po wybraniu przez głosowanie siedmiu kart symbolizujących w rozegranych siedmiu tematach ich wspólną przestrzeń wolności.)

4- Końcowa rozgrywka dla kilku grup graczy

Aby osiągnąć cel gry – poznać karty symbolizujące wspólne dążenie do wolności graczy wszystkich grup, moderatorzy grup przedstawiają wszystkim karty wybrane już w ich grupach, i informują wszystkich, jakie były uzasadnienia dokonanych w grupach wyborów.

Te wybory są teraz poddane ponownej zbiorowej refleksji i ponownej dyskusji, prowadzonej przez zgłaszającego się dobrowolnie jednego z moderatorów.

5- Końcowe głosowanie

Wszystkie wybrane w grupach karty są przedstawione tematami i głosowane przez wszystkich graczy wspólnie, przez podniesienie ręki. W każdym temacie głosujący wybierają jedną tylko kartę.

Oto tak powstaje stworzona przez wszystkich grających ich przestrzeń wspólnej wolności, w której każdy z tematów wolności i zniewolenia symbolizowany jest jedną kartą.

Czekamy na przewidywany druk kart w 2018  przez 21 Społeczne Liceum im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie.